IOS 14 - bug with app has Korean, Japanese name


#1

0. Project info

1. HJC (appname: HJ컬쳐)
2. Assigned Developer : Bui Trong Tuan

1. Problem (문제)

Có 2 vấn đề xảy ra với app sử dụng PRODUCT_NAME tiếng hàn hoặc tiếng anh
1. App bị crash 
2. App không còn hiện pop-up xin quyền nhận thông báo 
https://developer.apple.com/forums/thread/660715
(Kor)
- 앱명은 한글이나 일본어 썩여 있고 product_name변수가 앱이름과 동일하게 작성하면 
=> 앱이 충돌됩니다.

- 앱을 실행할 때 "알림받는 권한 요청" 팝업이 노출되지 않다. 따라서 사용자가 모든 알림을 받을 수 없는 상황입니다.
참고: https://developer.apple.com/forums/thread/660715

2. How to fix (수정방버법)

1. PRODUCT_NAME함수는 영어로 작성 (예. HJ컬쳐 -> HJ) 
<Change Product name to english name>

2. info.plist파일에서 앱이름을 PRODUCT_NAME함수로 사용하지 않고 직접 입력하거나 다른 함수를 지정함
<On info.plist , don't use (PRODUCT_NAME), but add other param, or add text manually>

3.앱의 Bundle name은 String으로 수동 작성 
< Bundle name: input manully by String >

3. Sample Code (샘플코드)