Android - How to put an image admin send into a webview


#1

0. Info

1. Project: True Value
2. Assigned Developer: Đình Nguyên

1. Problem

- Ảnh event khi server trả về độ phân giải gốc làm màn hình ko chứa hết được nội dung. 
서버에서 보내준 이미지 크기가 화면보다 너무 커서 일부만 보일 수 있는 문제

2. How to fix

Đặt ảnh vào trong một webview và cho width:100%
한 웹뷰코드에서 집어놓고 width:100% 설정

3. Code

val htnlString =
 "<!DOCTYPE html><html><body style = \"text-align:center\">
<img src=\"$link\" alt=\"pageNo\" width=\"100%\"></body></html>"

Result

1. Before


Image is too big than screen

2. After


Image’s width match with Screen size